Reklamacje i zwrot towaru

 

cm

 Wysyłamy natychmiast

gopvisapaypalapplebitgp

Prosimy o wypełnienie formularza przed odesłaniem towaru do nas. Wypełniając formularz reklamacyjny przyspieszysz rozpatrzenie Twojego żądania zwrotu towaru lub jego reklamacji.

Chilli Manufaktura s.r.o., Jókiaho 46, 946 51 Nesvady, SK

Warunki reklamacji sklepu internetowego (e-sklepu)

integralną część ogólnych warunków handlowych

Reklamacje mogą dotyczyć wyłącznie towarów zakupionych od sprzedającego i stanowiących własność kupującego.
W przypadku, gdy prawo własności nie przeszło jeszcze ze sprzedającego na kupującego, sprzedający zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonuje prawo do rozpatrzenia reklamacji dopiero po pełnej zapłacie zgodnie z § 151a i nast. Kodeksu Cywilnego.
Jeżeli kupującym jest konsument (osoba fizyczna, która nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu), wszystkie oferowane towary objęte są gwarancją na okres 24 miesięcy, chyba że przy towarze zaznaczono inaczej, a postępowanie jest zgodne z ustawą o ochronie konsumentów i kodeksem cywilnym oraz niniejszymi warunkami reklamacji. Jeżeli kupujący nie jest konsumentem postępowanie zgodne jest z przepisami Kodeksu Handlowego a okres gwarancji wynosi 1 rok. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru towaru od firmy transportowej lub bezpośrednio od sprzedawcy, jeżeli towar jest odbierany osobiście przez kupującego w dniu odbioru.
Kupujący jest zobowiązany do złożenia reklamacji u sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu wady.
Odpowiedzialność za wady nie obejmuje wad powstałych w wyniku następującego użytkowania:
wada powstała w wyniku mechanicznego uszkodzenia produktu spowodowanego przez kupującego,
niewłaściwego obchodzenia się z produktem, w sposób inny niż podany w instrukcji obsługi,
używania towaru w warunkach nieodpowiadających wilgotności, oddziaływaniom chemicznym i mechanicznym naturalnego środowiska towaru,
zaniedbania pielęgnacji i konserwacji towaru,
uszkodzenia towaru na skutek nadmiernego obciążenia,
używania towaru niezgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji, ogólnymi zasadami, normami technicznymi lub przepisami bezpieczeństwa lub innego naruszenia warunków gwarancji.
Wady spowodowane klęską żywiołową są również wyłączone z odpowiedzialności za wady.
Odpowiedzialność za wady nie obejmuje również normalnego zużycia towaru (lub jego części) spowodowanego użytkowaniem towaru. W związku z tym krótsza żywotność produktu nie może być uznana za wadę i nie podlega reklamacji.
Reklamowany towar należy przesłać na nasz adres podany poniżej, ale nie za pobraniem lub osobiście na adres kontaktowy. Towar należy odpowiednio zapakować, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu, zalecamy wysyłkę towaru listem poleconym lub przesyłką ubezpieczoną. Do towaru należy dołączyć kopię dowodu zakupu (faktura) oraz opis wady lub zalecamy dołączyć wypełniony Formularz reklamacyjny wraz z dowodem zakupu. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamację należy przesłać wyłącznie w formie pisemnej (pocztą) lub osobiście (nie pocztą elektroniczną).
Sprzedający potwierdza otrzymanie reklamacji i wydaje kupującemu potwierdzenie zgłoszenia reklamacji towaru w odpowiedniej formie. Za dzień złożenia reklamacji uważa się dzień jej dostarczenia do sprzedawcy. Jeżeli nie jest możliwe doręczenie potwierdzenia niezwłocznie, należy je dostarczyć bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak wraz z dokumentem dotyczącym rozpatrzenia reklamacji. Potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłane w formie pisemnej.
Sprzedawca jest zobowiązany do ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna towaru, nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji, sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach reklamacja może zostać rozpatrzona w późniejszym terminie. Rozpatrzenie reklamacji nie może jednak trwać dłużej niż 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Po upływie 30 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży i otrzymać zwrot pełnej kwoty za towar lub ma prawo do wymiany towaru na nowy.
Prawa kupującego przy składaniu reklamacji:
w przypadku wady możliwej do usunięcia kupujący ma prawo do jej bezpłatnego, należytego i terminowego usunięcia. O sposobie usunięcia wady decyduje sprzedawca. Kupujący może żądać zamiast usunięcia wady (naprawy) wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, jeżeli nie wiąże się to dla Sprzedawcy z nadmiernymi kosztami w stosunku do ceny rzeczy lub wagi wady,
w przypadku nieusuwalnej wady, która uniemożliwia prawidłowe korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, kupujący ma prawo albo do wymiany rzeczy, albo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży (zwrot pieniędzy) lub obniżki ceny.
reklamację uważa się za rozstrzygniętą, jeżeli postępowanie reklamacyjne zakończy się dostarczeniem reklamowanego towaru, jego wymianą lub zwrotem ceny zakupu towaru, pisemnym zaproszeniem do przejęcia wykonania lub jego uzasadnioną odmową.
Brak uszkodzeń towaru lub integralność opakowania (zgodnie z instrukcją odbioru towaru) należy sprawdzić przy odbiorze towaru, gdyż towar może ulec uszkodzeniu podczas transportu, zalecamy kupującym rozpakowanie towaru i sprawdzenie go w obecności przewoźnika. Twój podpisem oświadczasz kurierowi, że opakowanie jest nieuszkodzone.
Niniejsze warunki reklamacji stanowią integralną część ogólnych warunków handlowych, a sprzedawca zastrzega sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie, nawet bez uprzedniego powiadomienia kupującego.
Skontaktuj się z Chilli Manufaktura s.r.o., Jókiaho 46, 946 51 Nesvady, SK, shop@chillimanufaktura.eu.

W Nesvady, 04.08.2023

Privacy preferences

Używamy plików cookie, aby usprawnić Twoją wizytę na tej stronie, analizować jej działanie i zbierać dane o jej użytkowaniu. Możemy w tym celu korzystać z narzędzi i usług firm trzecich, a zebrane dane mogą być przekazywane partnerom w UE, USA lub innych krajach. Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie. Możesz znaleźć szczegółowe informacje lub edytować swoje preferencje poniżej.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Pokaż szczegóły
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
__cookietype_func__
__cookietype_analytic__
We may use cookies and third party tools to enhance products' and/or services' offer of ourselves or those of our partners, its relevancy to you, based on products or pages you have visited on this site or on other websites.

Zaloguj się