Warunki biznesowe

Wszechstronne substytuty biznesowe

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1 Sprzedawcą jest firma Chilli Manufaktura s.r.o., Jókaiho 46, Nesvady 946 51, tel.: 00421905335691, e-mail.: shop@chillimanufaktura.eu, ID: 52570185, zarejestrowana w OR pod numerem 49013/N
1.2 Kupującym jest każda osoba fizyczna lub prawna, która kontaktuje się w jakikolwiek sposób ze sprzedawcą w celu zakupu towarów oferowanych przez sprzedawcę.
1.3 Kupującym jest również każda osoba fizyczna lub prawna, która w jakikolwiek sposób skontaktuje się ze sprzedającym z prośbą o nabycie przez niego towarów nieobjętych ofertą, z zamiarem zakupu tych towarów.
1.4 Korzystając ze strony sklepu internetowego sprzedającego i potwierdzając zamówienie, kupujący wyraża zgodę na niniejszy Regulamin.
1.5 Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu wydania nowego Regulaminu.

2. ZAMAWIANIE

2.1 Kupujący może zamówić towar w następujący sposób:
a) poprzez koszyk na stronie internetowej sprzedawcy,
2.2 Wysyłając zamówienie, kupujący zobowiązuje się do odebrania zamówionego towaru i zapłaty uzgodnionej ceny za towar.
2.3 Sprzedający potwierdzi wysłane zamówienie w ciągu 24 godzin e-mailem i jednocześnie poinformuje kupującego o dostępności i terminie dostawy towaru. Wszystkie potwierdzone zamówienia są wiążące!
2.4 Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć właściwy rodzaj i ilość towaru po uzgodnionej cenie zgodnie z zamówieniem.
2.5 Anulowanie zamówienia jest możliwe przez kupującego w ciągu 24 godzin od zamówienia towaru bez podania przyczyny. Kupujący może anulować zamówienie w sekcji Klient na stronie internetowej sprzedawcy, telefonicznie lub mailowo. Po sprawdzeniu, czy warunki anulowania zamówienia zostały spełnione, sprzedawca potwierdzi anulowanie zamówienia kupującemu e-mailem lub telefonicznie. W przypadku, gdy kwota za zamówiony towar została już zapłacona, sprzedający odeśle pieniądze na rachunek bankowy kupującego lub dostarczy w inny uzgodniony przez kupującego sposób.
2.6 Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku braku możliwości zabezpieczenia zamówionego towaru. W takim przypadku kupujący niezwłocznie zwróci wpłaconą kwotę w całości lub zaoferuje towar zastępczy lub inne rozwiązanie, jeśli kupujący wyrazi na to zgodę. Sprzedający ma prawo anulować zamówienie również wtedy, gdy nie może skontaktować się z kupującym (nieprawidłowe lub brakujące dane kontaktowe, niedostępność, ...).

 


3. CENY

3.1 Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT.
3.2 Cena za transport towaru doliczana jest do ceny podstawowej zamówienia, w zależności od wybranego przez kupującego sposobu dostawy. Cena wynika z łącznej wagi zamawianego towaru, a aktualną stawkę można zobaczyć bezpośrednio w zamówieniu (dla każdego środka transportu). Opakowanie jest wliczone w cenę wysyłki. 3.3 Zniżki mogą być stosowane tylko indywidualnie, nie można ubiegać się o zniżkę w połączeniu z inną zniżką

4. PŁATNOŚCI

4.1 Kupujący może zapłacić za towar gotówką przy odbiorze lub przelewem na konto sprzedającego na podstawie faktury (zaliczkowej). Na podstawie wysłanego zamówienia sprzedawca wystawia fakturę (zaliczkową), którą przesyła wraz z potwierdzeniem zamówienia e-mailem. Kupujący może dokonać tej płatności w następujący sposób: a) poleceniem przelewu ze swojego konta, b) bezpośrednią wpłatą gotówki na konto sprzedającego, c) systemem płatności Pay Pa, d) systemem płatności GoPay, e) gotówką przy odbiorze.
4.2 Płatność jest możliwa tylko w EUR.
4.3 Sprzedający przesyła kupującemu dokument podatkowy (fakturę) wraz z towarem lub przesyła go drogą elektroniczną.

5. WARUNKI DOSTAWY

5.1 Termin dostawy towarów oferowanych przez sprzedającego to w większości przypadków do 8 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia, maksymalny termin dostawy to 14 dni lub może zostać przedłużony w drodze porozumienia z kupującym. Sprzedawca poinformuje kupującego o czasie i terminie dostawy podczas telefonicznego potwierdzania zamówienia. Jeżeli kupujący nie jest zadowolony z ogłoszonego przedłużonego terminu dostawy, ma możliwość anulowania zamówienia zgodnie z punktem 2.5 niniejszego regulaminu. 5.3 Towar zostanie wysłany niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia i po spełnieniu wszystkich warunków odbioru.

6. DOSTAWA TOWARÓW

6.1 Sprzedający zapewnia dostawę towaru w sposób wybrany przez kupującego spośród opcji oferowanych w zamówieniu: a) przesyłką kurierską, b) pocztą słowacką.
6.2 Miejsce odbioru ustalane jest na podstawie zamówienia kupującego. Za wykonanie dostawy uważa się dostarczenie towaru we wskazane miejsce.
6.3 Towar jest odpowiednio zapakowany i zabezpieczony. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności przesyłki przy odbiorze towaru.
6.4 Wraz z towarem sprzedający dostarcza kupującemu fakturę (dokument podatkowy) lub dowód dostawy.
6.5 Sprzedający odpowiada za towar do momentu przejęcia go przez kupującego. Towar uważa się za przejęty przez kupującego od momentu pisemnego potwierdzenia przez niego przyjęcia towaru.
6.6 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionego towaru do kupującego spowodowane przez przewoźnika. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia przesyłki spowodowane przez przewoźnika. Takie przypadki są rozwiązywane przez sprzedającego poprzez dostarczenie kupującemu nowego towaru po zapłaceniu przewoźnikowi wszelkich szkód.
6.7 W przypadku większego zainteresowania może się zdarzyć, że zabraknie nam towaru i możemy dostarczyć zamówiony przez Ciebie towar w kilku paczkach, podczas gdy Ty płacisz za przesyłkę i opakowanie jak za jedną paczkę.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1 Wszystkie dane osobowe podane przez klienta w ramach zamówienia towaru lub rejestracji klienta za pośrednictwem sklepu internetowego www.chillimanufaktura.pl są gromadzone, przetwarzane i przechowywane zgodnie z ustawą nr. 122/2013 Kol. o ochronie danych osobowych (dalej jako „ZOOÚ").
9.2 Wysyłając zamówienie lub zawierając umowę kupna-sprzedaży, Klient udziela zgodnie z art. NIE. 122/2013 Kol. zgody sprzedawcy na przetwarzanie, gromadzenie i przechowywanie jego danych osobowych w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży, realizacji zamówienia i związanej z tym komunikacji z klientem, ale także po pomyślnym przetworzeniu zamówienia w celu realizacji umowy i prowadzenia stosownej dokumentacji (np. przy rozpatrywaniu reklamacji, prowadzeniu księgowości itp.), do czasu jego pisemnego wyrażenia sprzeciwu na to przetwarzanie. Dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, w tym inne uprawnienia wynikające z ustawy o tych danych. Sprzedawca nie przekazuje, nie publikuje ani nie udostępnia danych osobowych Klientów innym osobom, z wyjątkiem firm zajmujących się przewozem towarów, którym dane osobowe Klientów są przekazywane w minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji dostawy towarów.
9.3 Rejestrując konto klienta za pośrednictwem sklepu internetowego www.chillimanufaktura.pl, klient zgadza się, że zgodnie z ustawą nr. 122/2013 Kol. o ochronie danych osobowych, sprzedawca lub podmiot trzeci, jako pośrednik wyznaczony przez tę firmę zgodnie z powołaną ustawą, przetwarzał, gromadził i przechowywał dane osobowe Klienta podane przez Klienta podczas jego rejestracji. Ponadto, dokonując rejestracji Klienta i/lub zaznaczając przy składaniu zamówienia zgodę na przesyłanie wiadomości w dowolnej formie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych oraz na przekazywanie tych danych partnerom biznesowym Sprzedawcy w celach promocyjnych i marketingowych, a także wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę oraz ewentualnie osoby trzecie, z którymi Spółka ta zawarła odpowiednie ustalenia umowne, informacji handlowych w formie elektronicznej, zgodnie z Ustawą Nr 147/2001 Coll. o reklamie i ustawie. NIE. 610/2003 Kol. w sprawie komunikacji elektronicznej. Dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, telefon, e-mail, płeć. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, w tym inne uprawnienia wynikające z ustawy o tych danych.
9.4 Sprzedawca nie przekazuje, nie publikuje ani nie udostępnia danych osobowych Klientów innym osobom, z wyjątkiem: firm zajmujących się transportem towarów, którym przekazywane są dane osobowe Klientów w minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji dostawy towarów. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych jest udzielana na czas nieokreślony i może być w każdej chwili bezpłatnie odwołana poprzez wyraźne i jednoznaczne oświadczenie na piśmie skierowane do sprzedawcy, pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail shop@chillimanufaktura.eu. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje anulowanie rejestracji klienta. Zgodnie z prawem klient ma NIE. 122/2013 Kol. w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności przysługują następujące prawa:
Na podstawie pisemnego żądania Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy:
a) potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe, które go dotyczą,
b) w ogólnie zrozumiałej formie informację o przetwarzaniu danych osobowych w systemie informatycznym w zakresie zgodnym z § 15 ust. 1 litera a) do e) punkty od drugiego do szóstego; przy wydawaniu decyzji zgodnie z ust. 5 osoba zainteresowana jest uprawniona do zapoznania się z procedurą przetwarzania i oceny operacji,
c) w ogólnie zrozumiałej formie dokładnej informacji o źródle, z którego pozyskał swoje dane osobowe do przetwarzania,
d) w ogólnie zrozumiałej formie wykazu jego danych osobowych będących przedmiotem przetwarzania,
e) sprostowania lub usunięcia Pani/Pana nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania,
f) likwidacji jego danych osobowych, których cel ustał; jeżeli przedmiotem przetwarzania są dokumenty urzędowe zawierające dane osobowe, może żądać ich zwrotu,
g) likwidacji jego danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania, jeżeli doszło do naruszenia prawa,
h) zablokowania jego danych osobowych w związku z cofnięciem zgody przed upływem okresu jej ważności, jeżeli operator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
Klient ma prawo sprzeciwić się Sprzedającemu, na podstawie pisemnego żądania, przeciwko:
a) przetwarzania jego danych osobowych, co do których przypuszcza, że ​​są lub będą przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego bez jego zgody oraz żądania ich likwidacji,
b) wykorzystania danych osobowych, o których mowa w § 10 ust. 3 litery d) w celu marketingu bezpośredniego w komunikacji pocztowej, lub
c) podania danych osobowych, o których mowa w § 10 ust. 3 litery d) w celu i marketingu.

10. Informacje końcowe

10.1 Nadzór nad świadczeniem usług sprawuje: Inspektorat SOI dla Regionu Nitrzańskiego, Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra 1, RVPS KN, Štúrova 5, 945 01 Komárno.
10.2 Niniejsze ogólne warunki i wszystkie zawarte na ich podstawie umowy sprzedaży podlegają przepisom prawnym obowiązującym w Republice Słowackiej.

W Nesvady, 1 lipca 2020 r

 

 

 

 

Preferencje dotyczące prywatności

Używamy plików cookie, aby usprawnić Twoją wizytę na tej stronie, analizować jej działanie i zbierać dane o jej użytkowaniu. Możemy w tym celu korzystać z narzędzi i usług firm trzecich, a zebrane dane mogą być przekazywane partnerom w UE, USA lub innych krajach. Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie. Możesz znaleźć szczegółowe informacje lub edytować swoje preferencje poniżej.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Pokaż szczegóły

Zaloguj się